Category Archives: Lao động

ĐIỂM MỚI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC KHOẢN TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP  ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỪ NGÀY 01/9/2021

Ngày 7/7/2021 Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXHsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều […]

Doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng lao động trong đại dịch Covid 19 ?

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, rất nhiều Doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn dẫn đến buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động; một số Doanh nghiệp thì rơi vào tình trạng tạm ngừng hoạt động hoặc phá sản hoặc giải thể. Điều đó đặt ra một vấn […]