Điểm mới về hộ kinh doanh 2021

Hộ kinh doanh là một trong những loại hình kinh doanh đơn giản và phổ biến bởi sự linh hoạt và phù hợp với hoạt động kinh doanh nhỏ, lẻ và đa ngành nghề của Việt Nam.

Vậy, hình thức kinh doanh này được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 mới có hiệu lực thi hành có gì mới so với Nghị định 78/2015/NĐ-CP trước đây, theo đây Luật Đỉnh Phong sẽ cùng điểm qua những điểm mới, cụ thể:

  1. Về đối tượng đăng ký: Theo quy định mới không còn cho phép một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hộ kinh doanh, ngoài ra làm rõ các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập thay vì theo quy định cũ là hộ gia đình dễ dẫn đến cách hiểu không thống nhất rằng tất cả các thành viên trong hộ gia đình đều tham gia và có trách nhiệm liên đới liên quan đến hoạt động của của hộ kinh doanh được thực hiện bởi một số cá nhân trong hộ. Cùng với đó, quy định mới về hộ kinh doanh cũng quy định về cách thức đại diện hộ gia đình bởi cá nhân liên quan đến thủ tục đăng ký.

Các quy định này trên cùng với quy định mới về quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh giúp xác định rõ địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự của hộ kinh doanh phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự 2015.

  1. Về những ngành nghề, hoạt động không phải đăng ký: quy định mới bổ sung thêm nhóm công việc kinh doanh thời vụ không phải đăng ký.

Quy định mới bãi bỏ hạn chế đối với hộ kinh doanh liên quan đến số lao động được sử dụng.

Địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự của hộ kinh doanh theo quy định mới được chỉ rõ, cụ thể:

  • Chỉ rõ chủ hộ kinh doanh phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;
  • Chỉ rõ chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  • Chỉ rõ quyền thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
  • Chỉ rõ trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh tương ứng trách nhiệm vô hạn đối với các loại hình doanh nghiệp.
  1. Về việc thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, quy định mới cho phép chủ hộ kinh doanh ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
  2. Về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh: quy định mới không còn hạn chế hộ kinh doanh chỉ hoạt động tại trụ sở, theo đó, hộ kinh doanh được hoạt động tại nhiều địa điểm và chỉ phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh không phải là địa điểm đăng ký trụ sở.
  3. Về giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: theo quy định mới sẽ có mã số đăng ký hộ kinh doanh, ngoài ra tên hộ kinh doanh phải được đặt theo đúng quy định là một trong những điều kiện mới để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *