Hộ kinh doanh có được hỗ trợ khó khăn do Covid-19?

Hộ kinh doanh đóng cửa theo yêu cầu của chính quyền thì có được hỗ trợ gì không?

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 thì hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

– Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch.

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

– Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

– Phương thức hỗ trợ: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.